wijzigingen aan het intern huurreglement

In het Belgisch Staatsblad van 13 december 2013 is het besluit van de Vlaamse regering van 4 oktober 2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid gepubliceerd. Het besluit van 4 oktober 2013 wijzigt onder meer het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

De regelgeving m.b.t. de verhuring van sociale woningen wordt daarmee grondig gewijzigd. Het Kaderbesluit Sociale Huur ondergaat grote veranderingen.

Eveneens werd op  13.12.2013 het MB waarin het puntensysteem is uitgewerkt gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. 

 

Naar aanleiding van deze wijzigingen heeft de Raad van Bestuur op 26 februari 2014 de wijzigingen aan het intern huurreglement goedgekeurd.

Op onze site kan u de gewijzigde huurreglementen terugvinden. U vindt ze in de rubriek downloads.

19 maart 2014 |