Wat vragen wij?

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK. Die voorwaarden zijn  dezelfde als de sociale huisvestingsmaatschappijen en gaan over inkomen, eigendomsbezit, meerderjarigheid, maar ook de voorwaarde dat je ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister. De voorwaarden inburgering en taalbereidheid is omgevormd tot een taalkennisvereiste. De taalkennisvereiste is geen voorwaarde om te kunnen inschrijven maar een blijvende huurdersverplichting.

Inkomensvoorwaarde

De bovengrenzen voor het netto-belastbaar inkomen (geïndexeerde bedragen 2019) zijn:
•   24.852 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;

•   26.934 euro als u een  alleenstaande gehandicapte bent;

•   37.276 euro, vermeerderd met 2.084 euro per persoon ten laste, in andere gevallen.

Let wel: wanneer uw netto-belastbaar inkomen uit het referentiejaar aan bovenvermelde inkomensvoorwaarden zal worden getoetst, wordt uw inkomen steeds geïndexeerd naar dat jaar waarin u zich wil inschrijven. Dat betekent concreet dat wanneer u zich in 2019 wenst in te schrijven voor een sociale woning, er wordt gekeken naar uw inkomen van 2016 waarbij dat inkomen volgens de gezondheidsindex wordt geïndexeerd naar 2019.

Eigendomsvoorwaarde

Op het ogenblik van de inschrijving of toewijzing van een woning moet u voldoen aan de eigendomsvoorwaarde: uzelf of een ander lid van uw gezin mag geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw in binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (een naakte eigendom is dus geen probleem). Het volstaat dat de kandidaat-huurder volle eigenaar is van 1% van de woning of bouwperceel om zich niet te kunnen inschrijven.Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt geen rekening gehouden met een in het Vlaams Gewest gevestigd campingverblijf.

Van de eigendomsvoorwaarde zijn er twee uitzonderingen op de regel:

•  als de woning of bouwgrond deel uitmaakt van de huwgemeenschap (echtscheiding)

•  als de kandidaat-huurder de woning of bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom heeft verworven (bv. schenking, erfenis)

Inschrijving bevolkings- of vreemdelingenregister

Om u in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet u ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Taalkennis

U kan aan de taalkennis voldoen indien u één van de volgende documenten kan voorleggen:
•    een getuigschrift van het basisonderwijs of een getuigschrift/diploma van het secundair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of in een door Nederland erkende onderwijsinstelling;
•    een studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) waaruit onmiskenbaar blijkt dat u een niveau van het Nederlands haalt dat ten minste overeenkomt met het niveau A.1 Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen;
•    een vrijstelling voor het niveau A.1 Breakthrough op basis van een toelatingsproef van een centrum voor Basiseducatie of Volwassenenonderwijs.
Indien u niet in het bezit bent van een dergelijk document, kan u een beroep doen op het Huis van het Nederlands of de sociale verhuurder. Een gesprek van enkele minuten zal dan meestal volstaan om alsnog te voldoen aan deze voorwaarde. Soms zal een taalcursus nodig zijn.
Indien de gezondheidstoestand van een persoon het voldoen aan deze voorwaarde blijvend onmogelijk maakt, wordt een vrijstelling van deze voorwaarde toegestaan mits voorlegging van een medisch attest.